ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเปลี่ยนหลังคาและชายคาอาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:50 น. เขียนโดย การันยวีร์ อรรคดี

2560 11 21 13 15 50 0118

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์