ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างปรับปรุงชายคา รอบอาคารสำนักงาน (อาคาร 1) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:39 น. เขียนโดย การันยวีร์ อรรคดี

2560 11 21 13 15 49 0117

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์