รับโล่รางวัล

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 14:40 น. เขียนโดย เบญจวรรณ

วันที่ 19 พ.ค. 52
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารราชวัลลภ
     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น.
นางศิรีชาติ วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการที่ สบย.3ได้คะแนน
เป็นลำดับที่ 1 จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ปี 2551
  
  

Все его поступки "Бухгалтерский учёт в СССР"подчинялись некой алогичной "Бухгалтерский учёт в средние века"модели, которую он сам для себя "Бухгалтерский учёт в торговле"придумал.

МАШИНА ЗАПРОГРАММИРОВАНА ПРАВИЛЬНО.

Оно оставалось единственным "Бухгалтерский учёт в экономическом анализе в системе управления предприятием"товаром, который принимался везде.

Теперь они дома, камин "Бухгалтерский учёт валютных операций"пылает, все хорошо.

И все-таки "Бухгалтерский учёт вкладов в рублях и иностранной валюте"мир до сих пор "Бухгалтерский учёт и анализ использования нематериальных активов"все такой же, каким "Бухгалтерский учёт движения материалов в организации и анализ их использования (на примере ЗАО 'БиоПро', г. Новосибирск)"был всегда.

Однако работа Римо на Си-нанджу сделала "Бухгалтерский учёт и аудит"их любовь невозможной, и она "Бухгалтерский учёт и аудит кассовых операций"ушла, прежде чем Римо узнал, что она ждет от него ребенка.