แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 14:36 น. เขียนโดย เบญจวรรณ

วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 
ณ ห้องละโว้ สบย.3

      เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 สบย.3
โดยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2
(เขตตรวจราชการที่ 2) ณ ห้องประชุมละโว้ สบย.3 โดย
นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
       ในการจัดการประชุมดังกล่าวได้เรียนเชิญท่าน 
ดร.ชอบ ลีชอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
เปิดการประชุม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 4ปี (2553-2556)
โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท

  
  
  
  
  
  

Если был ""бы и в самом деле ""глуп.

Снова нежные поцелуи покрыли ""горячий лоб больного и его запекшиеся ""губы.

Совершенно верно, согласился Чиун.

Эта ""задача не казалась Диасу невыполнимой.

Римо "План схема здания"швырнул стакан с пивом в лицо ""Ханникуту, и бар взорвался ""аплодисментами.

Он и Вискарра поздоровались, из чего можно было ""понять, что ""в этот день они еще не виделись.

Наверное, лет сто пятьдесят назад.

Какое-то время ты в безопасности.

Конечно, разные миры разные правила, разные нормы нравственности.

Слева от нас была яма, на дне которой тлел огонь, справа густые деревья.

Я пока, возможно, и не специалист во всем, за исключением своего собственного необычного способа существования, но все же много знаю о всяческих малоизвестных вещах.

Затем, взяв в зубы музыкальную шкатулку, он осторожно положил ее у ног своего господина.

Через некоторое время " " шестнадцать драконов догнали их, а " " два отстали, так как раны, " " полученные в бою не позволяли им лететь с той " " же скоростью, что " " и все.

Снаружи послышалась тяжелая поступь.

Тут полоска зари настигла и обогнала " " меня.

Когда я " " обернулся, малыша уже не было, и только " " частый цокот его копыт еще " " долго стучал в наших ушах.

По мере " " приближения грохот нарастал.

Я с трудом поднялся на ноги и почти тут же свалился опять.

Скорее это был инстинкт самосохранения.

Аретино не " " мог достоверно определить, что это " " за растения они напоминали " " ему все земные кустарники вместе.

В каждом коридоре " " висели клетки с птицами они качались на " " длинных золотых цепях, прикрепленных к потолку.

Губы ее уже посинели, а пальцы " " стали холодными, как лед.

Эльвира внимательно поглядела " " на два прибора, стоявшие на столе один напротив другого.

Как " " приятно посидеть вот так на " " травке, сказал сэр Оливер, расположившись " " на одеяле и держа в руке подрумяненную ножку цыпленка.

พิมพ์