จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 14:32 น. เขียนโดย ฉัตตริน

 
20-22 พฤษภาคม 2552 
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินท์ 

      เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2552 สบย.3
โดยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 (เขตตรวจราชการที่ 2)
ณ ห้องประชุมละโว้ สบย.3โดยนางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
       ในการจัดการประชุมดังกล่าวได้เรียนเชิญท่าน 
ดร.ชอบ ลีชอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำร่าง
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2-4ปี
(2553-2556)โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้แทนหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท
  
  
 

 
  
  

Руины очень живописны, и ""выглядят они отсюда потрясающе.

Издав клич интифады, они сгребли оружие и с "Adobe premiere pro 2.0 keygen"воплями бросились к домику посреди небольшой ""долины.

Возможно, Рабинович все еще находится там.

Он был ""рад, что Смит остался жив, хотя тот и ""говорил о том, что организацию компрометируют бесчисленные трупы, которыми ""они усеяли всю страну.

Швейк ""в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел "Игра скачать нокиа"поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну ""в ожидании, что в офицерской кухне и на ""его долю что-нибудь останется.

Наверняка хозяин ничего не узнает; а если бы даже и узнал он не рассердится.

И есть специальные "Любовный многоугольник. Любовь против свободы?!"комнаты для еды, куда "[Про]зрение"приезжают есть люди со всего света.

Пеоны починили его и настлали "Светорада Янтарная"крышу задача "Химия: полный курс. 8-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)"несложная, поскольку стены не пострадали от пожара.

Стало "Растем вместе: как помочь ребенку стать счастливым"быть, вам не о чем "Ну, погодите! Или двое на одного"больше тревожиться, сэр.

Взор с радостью встречает приметы цивилизации, "Искусство порока"слух жадно ловит ее "Культ солнца у древних славян"звуки.

То есть, буквально никто, сказал начальник.

Когда "В зоопарке. Загадки с сюрпризом"мистер и миссис Моллой сошли на станции, стояла "Алтын-толобас"уже середина дня, и оба испытывали приятное чувство голода.

Когда наступит полнолуние, мы снова "Контагиозный пустулезный стоматит (дерматит) овец и коз"спустимся в пещеры.

Ему "Конфликты и агрессивное поведение сельскохозяйственных животных"расска-зывали, что тридцать пять лет назад американские "Контроль качества готовой продукции на предприятии ОАО 'Тюменский Бройлер'"бомбардировщики сровня-ли город с землей и он "Кооперация сельских товаропроизводителей в сфере производственного обслуживания"был отстроен заново.

Зато мне видно, сквозь зубы "Концентрированные сплошные рубки"проговорил Римо.

Этим они показали тебе свое отношение "Копытная гниль овец"к машинам.

Человек, мимо которого меня пронес эскалатор в аэропорту Мемфиса, был ближайшим "Кореляційний аналіз виробництва льоноволокна"из двоих, которые стояли, "Кореневе живлення рослин"ожидая, пока третий подойдет сказать мне, что все "Корм в птахівництві"в порядке и можно подниматься к Лейле.

Давай подождем "Корма и кормление спортивных лошадей"и посмотрим в ближайшем будущем.

พิมพ์