สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 16:26 น. เขียนโดย เบญจวรรณ

ศธภ.๑ ลพบุรี

ศธภ.๒ ปทุมธานี

ศธภ.๓ ราชบุรี

ศธภ.๔ สมุทรสงคราม

ศธภ.๕ นครศรีธรรมราช

ศธภ.๖ ภูเก็ต

ศธภ.๗ ยะลา

ศธภ.๘ ชลบุรี

ศธภ.๙ ฉะเชิงเทรา

ศธภ.๑๐ อุดรธานี

ศธภ.๑๑ สกลนคร

ศธภ.๑๒ ขอนแก่น

ศธภ.๑๓ นครราชสีมา

ศธภ.๑๔ อุบลราชธานี

ศธภ.๑๕ เชียงใหม่

ศธภ.๑๖ เชียงราย

ศธภ.๑๗ พิษณุโลก

ศธภ.๑๘ นครสวรรค์ 

พิมพ์