ศธภ.๑ ร่วมประชุมเรียนรู้ “เวทีสานพลัง พชอ.ปากพลี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:36 น. เขียนโดย benjawan


   วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมเรียนรู้ “เวทีสานพลัง พชอ.ปากพลี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”และประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายกับคณะกรรมการคุณภาพชีวิตประชาชน จัดทำแผนงานแนวทางการดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมศาลาเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
                    ******************************

พิมพ์