ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2021 เวลา 16:58 น. เขียนโดย benjawan


        สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพื้นที่ โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ (การระดมความคิดเห็นของ กศจ. อกศจ. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน และครู) ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2564 รายละเอีดตามป้ายประชาสัมพันธ์
                                        *******************************

พิมพ์