ศธภ.1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:17 น. เขียนโดย benjawan


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคาราชวัลลภ โดยมี นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

                               *********************************************

พิมพ์