รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:21 น. เขียนโดย benjawan


รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕”
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
พิมพ์