.ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร

ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams"

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams" ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมละโว้ โดยนางสาวพีรญา  สุขชีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยาให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง *****************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔.

ศธภ.1 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ *****************************************...

Read More..

.ศธภ.1 จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1(RMSS).

ศธภ.1 จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1(RMSS)

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบนางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (RMSS) ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  จากทีมจัดทำและพัฒนาระบบ RMSS นำทีมโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ รองศธจ.กรุงเทพมหานคร, นายทองคำ มากมี(ครูชำนาญการพิเศษ), นายธิติ  ทรงสมบูรณ์(ครู ค.ศ.1) และนายเจษฎา  จันทสิงห์(ครูชำนาญการ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้        ...

Read More..

.ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.

ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

        สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพื้นที่ โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1...

Read More..

.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ***********************...

Read More..

.ประวัติ นายปรีดี  ภูสีน้ำ.

ประวัติ นายปรีดี ภูสีน้ำ

ประวัติ นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ********************************************...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมประชุม "ศึกษาธิการสัญจร"

พิมพ์ PDF


นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมโครงการ "ศึกษาธิการสัญจร" โดยปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” พร้อมด้วยรองปลัด ศธ. (ธนู ขวัญเดช-วีระ แข็งกสิการ-สุทิน แก้วพนา) เลขาธิการ กศน., เลขาธิการ ก.ค.ศ.,ผู้ตรวจราชการ, ผู้แทนเลขาธิการ กช., ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน-ลำปาง) ก่อนการประชุมโครงการ "ศึกษาธิการสัญจร" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่

***********************************

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ********************************

ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM) รับมอบมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM)  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพานิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
                  *******************************

ศธภ.1เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564

พิมพ์ PDF

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมไออุ่นรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธาน
                       ******************************

ศธภ.1 ร่วมพิธี“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

พิมพ์ PDF


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (His Majesty King Bhumibol: The Father of Thai Skill Standard) เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุภกินห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
                       ********************************

ศธภ.1 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศธภ.1

พิมพ์ PDF

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี
               ************************************

ศธภ.1 ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

พิมพ์ PDF


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และในการนี้นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รก.ผู้อำนวย
การกองฯยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาฯ ,ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผอ.กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชิกา โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                            *********************************

ROE 1 No Gift Policy

พิมพ์ PDF


********************************

ศธภ.1 การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1

พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256
4 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2
อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค
1 จ.ลพบุรี
                  ************************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.