.ศธภ.1ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา .

ศธภ.1ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

                    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ  วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           และร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์...

Read More..

.ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap.

ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap

       ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2564...

Read More..

.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต.

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ไร้ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ******************************************************************************...

Read More..

.ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ.

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร และเผยแพร่วีดิทัศน์ฯ ตามจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/สื่อวีดิทัศน์/ **********************************************...

Read More..

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)*************************************...

Read More..

.ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร

ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams"

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams" ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมละโว้ โดยนางสาวพีรญา  สุขชีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยาให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง *****************************...

Read More..

ประชุมกำหนดกรอบการบูรณาการการจัดการศึกษา

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

การทำบักทึกตกลง (MOU) PMQA นำร่อง

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้มีการทำบันทึกตงลง (MOU) ระหว่าง นายสันทัด สินธุพันธ์ประทุม ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2553

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานติดตามงานแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุม กบย.กจ. 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ ได้ร่วมต้อนรับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม (โรงอาหารหลังใหม่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิมพ์ PDF

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2553 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 นายสุวรรณ มีทองคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 6

พิมพ์ PDF
   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะข้าราชการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด "งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 6" ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนบน 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.