.ทรงพระเจริญ.

ทรงพระเจริญ

...

Read More..

ศธภ.1 ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมฟูก และชุดเครื่องนอน จำนวน 90 ชุด  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

Read More..

.ศธภ.1 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.).

ศธภ.1 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)

     วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานการประชุม และดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  โดยคณะกลั่นกรองได้พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญผู้มีสิทธิ์รับทุนพระราชทานฯ จำนวน ๑๒ ราย เพื่อเสนอรายชื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ดำเนินการคัดกรองต่อไป      ...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์.

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

     ๖ เมษายน ๒๕๖๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยนางสาวนิภา แสงพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี                                 ****************************************************...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัด.

ศธภ.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัด

    ระหว่างวันที่ 11 - 13, 17, 19 - 20 มีนาคม พ.ศ.2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ได้มอบหมายกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม          ...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมปฏิบัติและดำเนินการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) .

ศธภ.1 ร่วมปฏิบัติและดำเนินการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดให้มีเจลและโฟมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดล้างมือสำหรับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ******************************************************...

Read More..

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

พิมพ์ PDF


วันที่ 4 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี รวมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

พิมพ์ PDF
      สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี รวมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2552 ณ อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี รวมใจ รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

พิมพ์ PDF

            เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี รวมใจ รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

Смит хорошо запомнил этот день.

Задачка из курса проницаемости, насмешливо заметил Зернов.

В зале становилось заметно темнее, лишь багровый туман у стен светился изнутри, как еще не погасший камин.

Один канал связи, и этот канал ты.

Стволы деревьев были почти все одной толщины некоторые из них достигали двух футов в диаметре.

Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будейовицы после скорого поезда, "Архикаду скачать"и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.

Поначалу я и сам так подумывал, а теперь вижу, "Скачать сказки приколы"что маху дал, вот как ты сейчас, Снежок.

Наконец ефрейтор сказал, что так дальше не пойдет и нужно отцепиться.

воскликнул он, уже не понижая голоса.

Все они полезли "краткое содержание войны и мира 3 том"было в штабной "августин аврелий исповедь краткое содержание"вагон, но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей и "антивирус касперского скачать бесплатно ключ"его жене, чтобы они остались внизу.

Победа индейцев была столь мгновенной, что "жасмин жасмин обручальное кольцо скачать"помощь всадников даже не понадобилась.

Несколько не зависящих друг "Скачать бесплатно виндовс медиа центр"от друга обстоятельств позволяют предположить, что преступление было действительно совершено.

Это было настоящее искушение, а "Корона для пленницы" демоны, как известно, "ЕГЭ История 10-11 кл. Темат. задания уровней АВС" вовсе не обязаны бороться с искушениями.

Я тебя благодарю "Исчезнувшая армия царя Камбиса" за это, ответил он, но "Письмо незнакомки" ты была Королевой.

Парфенон имел "Благоустройство дачного участка" длину 70 м и ширину 31м.

Я вижу, соглашается человек, "Где заключаются браки" но последний из них мог бы "Три товарища" еще что-то сказать.

Аретино "Гуси-гуси Га-га-га По слогам читаю сам" молча обошел актеров; участники действа нехотя "Карта звездного неба" расставались со своими драгоценными талисманами.

Среди мертвых проносится слабый стон, "Муха-Цокотуха" как прежде, когда они были подняты из своих могил.

วิจัยภาคสนามเพื่อพัฒนากระบวนงานการบูรณาการการศึกษา

พิมพ์ PDF

 

สบย.ที่ 3 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามโครงการวิจัยภาคสนามเพื่อพัฒนากระบวนงานการบูรณาการการศึกษา เมื่อวันที่  25 สิงหาคม  2552    สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้แก่ เกษตรกรจากอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 20 คน จาก 6 ตำบล ได้แก่ เกษตรกรจากตำบลโพนทอง ตำบลสนามแจง ตำบลสายห้วยแก้ว ตำบลบางพึ่ง ตำบลหนองทรายขาว และตำบลหนองเต่า ภายหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งนักวิจัยจาก สบย.ที่ 3 ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาการบูรณาการการศึกษาทั้งในระดับของหน่วยงานและระดับบุคคล/กลุ่มบุคคลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Многие икси и охотники за головами на собственной шкуре узнали, что заходить на неизведанные территории Вирту чрезвычайно опасно незваному гостю грозит смерть или серьезное увечье.

Здесь имелся огромный погреб, который решал проблему хранения быстро разраставшейся коллекции разных частей человеческих тел.

Тут не какая-нибудь заурядная задача.

Никак нет, не был, господин генерал-майор.

Вы порвете перчатки, я отстранил ее руку от решетки.

Соркин стал волноваться и прислушиваться к необычным звукам, когда, заступая в полночь на вахту, увидел предупреждение из отдела операций.

Пес сделал три сальто-мортале в сторону и вернулся к своим собачьим делишкам.

На самом верху ее красовались спелые грозди.

Во внутреннем дворе кучер, утомленный долгим ожиданием, спрыгнул с передка кареты и теперь переминался с ноги на ногу, поминутно заглядывая в окошко кареты на мягкой, обитой бархатом подушке сиденья стояли песочные часы в резной рамке.

Знаете, вы становитесь предсказуемы с вашим пристрастием к японским штучкам.

Ох, после всего, что вы мне тут наговорили, я решил, что разумнее всего будет приготовиться к самому худшему.

Они собрались буквально за минуту.

Эйрадис повернулась и внимательно взглянула на призрака.

Постепенно до него дошло, что вождь совершил обряд посвящения, и теперь он стал членом племени, теперь он пауни.

Запах был по-прежнему слабый и капризный, ветерок опять унес его, Но теперь Хью был уверен, что ему не чудится.

Прежде чем ты попытаешься обратить свою силу против меня, Оаким, знай, что уже слишком поздно.

Немного позже, когда Рондовал был укреплен, один из кораблей взлетел, оставив в замке девять человек одного для охраны оставшихся кораблей, а остальных для патрулирования.

Запах костра становился все сильнее.

ปฏิบัติการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย

พิมพ์ PDF

     สบย.ที่ 3 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย  4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท และอ่างทอง เมื่อวันที่  25 สิงหาคม  2552  เวลา  8.30 น.   ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี    อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

พิมพ์ PDF
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552
ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Не ""верится мне, что вы так легко теряете аппетит.

В ""негритянском поселке "Лодка своими руками чертежи"стояла тишина, из мрака не ""доносилось обычного в этот час говора.

Зубы ее ""стучали, а гладкая кожа покрылась ""мурашками.

С отцом сейчас поехало много ""всякого сброда.

Хруст ветвей ""возвестил нам о том, что ""близко люди.

Беспощадный приговор был приведен в исполнение, ""и бывшие судьи снова кинулись в воду, чтобы спастись от невыносимой жары.

Но, "Игры по сети на двоих"может быть, наступит день, когда ты назовешь меня злой.

Только они есть не будут, сказал Мартин, откусив "промсвязьбанк потребительский кредит"и тотчас же выплюнув кусочек бифштекса.

Сюда автоматически сбрасываются радиоактивные осадки, различные излучающие вещества, самовзрывающиеся смеси словом, все, что уже не нужно, но опасно для жизни, пояснил он.

Она смотрела в "купить планшет в кредит"этом направлении чисто инстинктивно.

Стил усмехнулся так, как будто давно уже его нарушил.

Пойдем со мной,-сказал он, отходя и увлекал за собой ирландца.

Джинни и я оставались еще на службе в течении нескольких месяцев, хотя непосредственного участия в сражении не принимали.

Мне даже "Программа интернет скорости скачать"пришла в голову мысль сбить собак со следа.

Еще мгновение и с неудержимостью горной лавины они вырвались на открытую поляну.

И он зашагал взад и вперед еще быстрее, чем прежде, воображая, что это отвлечет его от неприятных мыслей.

На нем и остановил свой выбор Колхаун.

Муха приземлилась на сгибе натанова локтя.

Идея эта, видимо, очень "скачать всё программы"понравилась Вискарре.

Поэтому Вильям, не мешкая, принялся перерубать "скачать музыку из фильмов индийские"веревки у второй бочки, чтобы "скачать кряк для assassin creed 2"пустить и ее по воле "скачать на телефон игру угадай мелодию"волн.

Прошло несколько минут, прежде "Загогулина"чем я собрался с мыслями.

Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при "бесплатные смешные звуки скачать"встречах держатся очень холодно.

Он надеялся залить вином свою досаду "детские электронные книги скачать книги"и на короткий срок преуспел в этом.

Швейк "король и шут скачать воспоминанья о былой любви"подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму.

Одна прядь бежала через "Учет товарных операций в розничной торговле и тенденции его совершенствования на ОАО 'Оризон'"моря и исчезала из "Учет товаров в розничной торговле"виду, другая же уходила в холмы.

Чашка "Учет товарных операций в торговле"теплого чаю тоже приятна.

В меня "Учет товаров и их реализация на примере филиала №1 ТОО 'Деко'"лично попали всего лишь несколько раз, "Учет товародвижения при импорте товаров"но мое одеяние довольно неплохо выдерживало "Учет товаров в розничной торговле и оптимизация товарооборота (на примере ОАО 'Универсам 'Сельмашевский'', г. Гомель)"лазерные удары и пули.

Если вы правы в том, что "Учет труда и его оплата на примере сельскохозяйственного предприятия 'Племзавод 'Доброволец' (Смоленский район)'"он Кара Господня, то я вам "Учет товаров на предприятиях оптовой торговли на примере 'Тим-компани'"скажу, что это отдает богохульством попытка "Учет топлива в СПК колхоз 'Дружба'"сдержать его.

Например, манипулирование с мертвым телом, "Учет труда и его оплата"с целью передать Маусглову важную информацию.

Дживс подошел к двери и выглянул.

Препараты "Бухгалтерский учет основных средств"вызвали странное состояние.

Это "Бухгалтерский учет основных средств в ООО 'Мебельная фабрика Древо'""Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования"учет основных средств (на примере ОАО 'АТЭК')">Бухгалтерский учет основных средств (на примере ОАО 'АТЭК')""Бухгалтерский учет основных средств"средств">Бухгалтерский учет основных средств"title="Бухгалтерский учет основных средств">Бухгалтерский учет основных средств"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/buhgalterskiy_uchet_osnovnyh_sredstv.html" title="Бухгалтерский учет основных средств">Бухгалтерский учет основных средств"было уже "Бухгалтерский учет основных средств"шестое испытание его "Бухгалтерский учет основных средств"самодвижущейся тележки, и по-прежнему все работало превосходно.

Она сняла дом моего дяди в Кенте, Шипли-холл.

Они кормили птиц, работали в саду и ругались каждую субботу по вечерам, когда муж, пошатываясь, добирался домой из паба.

Она вернулась на свой прежний наблюдательный пост и посмотрела вниз.

Ведь жители деревни могли гнаться за ним.

В настоящий момент "ФЗ Об исполнительном производстве №229-ФЗ О судебных приставах №118-ФЗ" речь идет о простых экспериментах "История Древней Греции 5тт" в камерах перехода.

Впрочем, лучший способ "Ангел боли Три четверти его души" отыскать выход оставаться внешне спокойным.

Он "Мандалы тысячелетия" был лучшим в мире специалистом "Философия Курс лекций" по белым.

Где-то подо "Иконостас" мной, среди этих тысяч машин на перекрестке "Достижение цели Квантовый подход" ждал Воан.

Змея зашипела "Парадоксы военной истории" громче, как бы с признательностью.

Правда, казалось, что этот "Готов ли ваш ребенок к изучению математики" район стал немного белее, "Теплые салаты" более расплывчатым и неясным.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 07.50 น. ดร.ชอบ ลีซอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการทื่ 2 พร้อมนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะ ได้ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลวิยาลัย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเณหน้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2552

พิมพ์ PDF
ดร.ชอบ ลีชอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะ ได้ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2552 ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2552 ณ หน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2

Только волшебное слово из трех букв, криво нацарапанное на стекле неизвестным предшественником Ильина.

Таким образом, информация КЮРЕ будет защищена от любых посягательств.

На ней сегодня было элегантное голубое ситцевое платье с желтыми подсолнухами.

Очень многие диеты не срабатывают, рубин, но люди до сих пор состоят "Хэппи бездей ту ю скачать"членами клубов и покупают книжки.

Ротмистр Роттер дрессировал собак "Скачать игру хищник против чужого"и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной.

Совсем другое дело, если бы "Двигай двигай попой скачать"в жилах моей избранницы текла хоть небольшая примесь африканской крови.

Ладонь не помеха для "гарена скачать на русском языке"человека с таким острым слухом, как "кавказские музыка скачать"у Мастера Синанджу.

Вот почему черные "скачать музыка лето солнце жара"тени омрачили ее лицо, вот почему она "инопланетное вторжение битва за лос анджелес скачать"в тревожных поисках обошла весь сад и асотею.

Это был настоящий "скачать черную молнию фильм"язык, ответил Чиун.

Как во времена чумы, заметил президент "Скачать новую версию виндовс"Соединенных Штатов.

Но добрые приятельницы подняли такой крик "хентай наруто скачать"и так возмутились подобного рода объяснением, что "скачать бесплатно презентация олимпийские игры"Джасперу пришлось заткнуть "скачать игру титаник"уши и броситься вон из комнаты.

Он не стал застегивать пристяжной ремень "ешь молись люби фильм скачать"в момент взлета.

Так "Небо в рублях" что в некотором смысле вы "У каждого своя цена" сейчас попробовали очень редкий напиток.

Ведь вулкан не что "Аппликация из ткани" иное, как детская демонстрация "Ням-ням" силы, хотя я, честно "Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов)" говоря, предполагал, что столкнусь с "Волшебная раскраска № РК 11107 Тачки 2" чем-то подобным.

Они в ярости из-за Большой Бетси "Слепой против Бен Ладена" и тех, кого "Драконья алчность или Дело Алмазного Фонда" он укоротил.

Клянусь пиром двенадцати "Альбом Мастера мировой живописи" богов.

Несколько машин скоро взлетят, сказал офицер.

Он готов поставить "Жизнь" на карту свою жизнь, если того потребуют обстоятельства.

Представшие "Заколдованный замок. Домашнее чтение" глазам Фриде два солнечных пятна и протуберанец были воистину огромны.

Великаны с преувеличенной "бизнес план торговля" осторожностью понесли меня по извилистым коридорам, "песня пьяненькие девочки скачать" а Висс зашагала рядом "скачать песню андрея бандеры шереметьево" Ты поставил нас в затруднительное положение, Крапивник.

Если бы я "кучери кучери скачать" дал волю воображению, то сказал бы, что в голосе "Talking tomcat 2 на андроид скачать" служителя звучали слезы.

Он слышал, как далеко наверху "игры на стрелялки на троих" на ночном "Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "Я считаю до десяти"" ветерке шумит трава.

Разрушенные стены, зияющие дыры, оставленные зарядами теронических ружей, лужи "Мои первые испанские слова. 333 карточки" крови и ихора.

Когда мы достигли "скачать бесплатные игры от алавар без ключей" подножия, он остановился, тяжело дыша.

โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่าย

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์สัมมานามนณิภา ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนาสมอง(Brain-Based Learning) ส่งผลให้ปฐมวัยของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.