.ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค.

ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางจุดเน้นการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด .

ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

         ในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ งานแผนและข้อมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...

Read More..

.ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑.

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ที่ ๑ โดยมีเครือข่ายการตรวจราชการ 6 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "เมื่อหนูมา หมูลาก่อน" บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการนี้ ดร.วีระ  แข็งสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และพี่ๆ น้องๆ ศธภ.1 เก่า และใหม่ร่วมกิจกรรม จับสลากแลกของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑ ในเขตตรวจราชการที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

Read More..

ประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2553-2556)

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์            1) เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด  2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และองค์กรศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายให้ความรู้ "การสร้างเครือข่ายครูดี"

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ วัดถนนใหญ่ (วัดป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน) ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครือข่ายครูดี"

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม

พิมพ์ PDF

วันที่ 19 - 21 เมษายน 2553 ณ วัดถนนใหญ่ (วัดป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี (ICT)

พิมพ์ PDF

วันที่ 7-9 เมษายน 2553
ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมบุคลากรของสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี (ICT) หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ด้วย MICROSOFT POWER POINT

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิมพ์ PDF
วันที่ 6 เมษายน 2553
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 118 ปี

พิมพ์ PDF

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 118 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553
ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

สบย. 3 ร่วมทำบักทึกข้อตกลง (MOU) PMQA นำร่องกับ สพท. ชัยนาท และ สพท.ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นายวิสูตร  เกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และ นายสุเมธี  จันทร์หอม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ประชุมกำหนดกรอบการบูรณาการการจัดการศึกษา

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

การทำบักทึกตกลง (MOU) PMQA นำร่อง

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้มีการทำบันทึกตงลง (MOU) ระหว่าง นายสันทัด สินธุพันธ์ประทุม ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2553

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.