.ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค.

ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางจุดเน้นการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด .

ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

         ในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ งานแผนและข้อมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...

Read More..

.ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑.

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ที่ ๑ โดยมีเครือข่ายการตรวจราชการ 6 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "เมื่อหนูมา หมูลาก่อน" บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการนี้ ดร.วีระ  แข็งสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และพี่ๆ น้องๆ ศธภ.1 เก่า และใหม่ร่วมกิจกรรม จับสลากแลกของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑ ในเขตตรวจราชการที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

Read More..

ผู้ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ดูการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนคุณภาพ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2553 ลแวะนที่ 17 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง (ตามลำดับ) ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
2) โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวะศึกษาสู่ความทันสมัย
3) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยการรับฟังการรายงานการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้ดำเนินตามโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และ     บูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธี  จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก  เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ลพบุรี เขต 1 ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ชัยนาท

พิมพ์ PDF

       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก นายสมควร ทองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ชัยนาท ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

              

                     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 8 โรง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน

และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สพท.อ่างทอง โดยมีนายสมพิศ ศุภพงษ์ และรองผู้อำนวยการต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 ประจำปี 2553 และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)

พิมพ์ PDF

        เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากร PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และ สบย.3 รวมจำนวน 40 ท่าน รับฟังแนวคิด ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สาธิต วงษ์อนันต์นนท์ จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา นางนิตยา สหนันท์พร นางภัสสร โล่ห์จินดา และนางทัดทรวง สุขสว่าง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดร.สนธิรัก เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ (PMQA) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 คณะบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)

พิมพ์ PDF

 

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณห้องประชุมละโว้  สบย. 3 นำโดยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3  ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)   ระหว่างคณะทำงาน PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และสบย.3  รวมจำนวน 50 ท่าน  โดยแต่ละหน่วยงานได้มานำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน  และในช่วงท้ายของการประชุม  ฯคณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนการไปศึกษาดูงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.