.ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค.

ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางจุดเน้นการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด .

ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

         ในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ งานแผนและข้อมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...

Read More..

.ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑.

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ที่ ๑ โดยมีเครือข่ายการตรวจราชการ 6 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "เมื่อหนูมา หมูลาก่อน" บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการนี้ ดร.วีระ  แข็งสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และพี่ๆ น้องๆ ศธภ.1 เก่า และใหม่ร่วมกิจกรรม จับสลากแลกของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑ ในเขตตรวจราชการที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

Read More..

งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3ได้ไปร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภาค 1 ครั้งที่ 5 โดยมี นายวศิว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง และในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน นิทรรศการและการแสดงต่างๆของนักเรียนและนักศึกษาด้วย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกติดตามการดำรงสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน  ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา การดำเนินงานมีการพัฒนาโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานกว่า 3,000 คนและมีสถานศึกษาจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ในส่วนของสถานศึกษาทุกหน่วยงานการศึกษาต่างเร่งระดมสรรพกำลังในการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนคุณภาพ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนำร่อง (จ.สิงห์บุรี)

พิมพ์ PDF

  

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและประธานการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนำร่อง (จ.สิงห์บุรี)  ตามโครงการนำร่องการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ร่วมกับ สบย.3 ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลในระดับจังหวัด  สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกระบวนการ/รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาของทุกจังหวัดต่อไป  โดยมีนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะเป็นผู้อำนวยการจัดการประชุม ฯ และมีนางสาวมยุรี รัตนมุง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. พร้อมด้วยคณะมาร่วมชี้แจงและดำเนินการประชุม  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระดับจังหวัดในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สกอ. สพฐ. ศทก.สป.และสช. ซึ่งให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้มาเข้าร่วมประชุมจาก 41 หน่วยงาน รวมจำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการกรณีปกติงวดที่ 2/2553

พิมพ์ PDF

  

  เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่  2  ทั้ง 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ในตรวจราชการกรณีปกติ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2553 งวดที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามนโยบาย ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ด้วย

 

การแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2553   นายพงษ์ศักด์  วรปัญญา  ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ   2)  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภา ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา อย่างต่อเนื่อง   3) เพื่อเสริมเสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 51 โรงเรียน   โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือก ได้แก่  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ได้เป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ไปแข่งขันฯในรอบชิงชนนะเลิศ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยนาท เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท (นายวินัย  ตะปะสา) โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 120 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ โรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท. ลพบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน ณ ห้องพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท.ชัยนาท จำนวน 15 คน ณ ห้องละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.