.ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑.

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ที่ ๑ โดยมีเครือข่ายการตรวจราชการ 6 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "เมื่อหนูมา หมูลาก่อน" บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการนี้ ดร.วีระ  แข็งสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และพี่ๆ น้องๆ ศธภ.1 เก่า และใหม่ร่วมกิจกรรม จับสลากแลกของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑ ในเขตตรวจราชการที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

Read More..

.จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1.

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

โรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบจำแนกตามจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1...

Read More..

.ศธภ.1 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562.

ศธภ.1 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562...

Read More..

กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในโครงการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านลำสนธิแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลายสังกัด อาทิ สพท.ลพบุรี เขต 2 / อศจ.ลพบุรี / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาฯกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 28 สิงหาคม 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรง รวมทั้งสิ้น 39 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่ม คือ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาสื่อเพลงประกอบบทเรียน จาก สพท.ลพบุรี / สพท.สิงห์บุรี ซึ่งการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การ ผู้แทนสมาคมชมรมโรงเรียนเอกชน และคณะ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากจน ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ จ.ชัยนาท จำนวน 2 คน และนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทถ์ จ.อ่างทอง จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาและสมาคมชมรมโรงเรียนเอกชน ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของด้วยเหลือเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติที่จังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ 2)

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมนารายณ์แกรนด์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 180  คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติที่จังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ 1)

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองจ.ลพบุรี การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด  และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 270  คน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด  และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 240  คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดสิงห์บุรี

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมชัยแสงพาเลส  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี     

การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี   โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 200  คน

อ่านเพิ่มเติม...

งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3ได้ไปร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภาค 1 ครั้งที่ 5 โดยมี นายวศิว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง และในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน นิทรรศการและการแสดงต่างๆของนักเรียนและนักศึกษาด้วย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกติดตามการดำรงสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน  ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา การดำเนินงานมีการพัฒนาโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานกว่า 3,000 คนและมีสถานศึกษาจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ในส่วนของสถานศึกษาทุกหน่วยงานการศึกษาต่างเร่งระดมสรรพกำลังในการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนคุณภาพ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.