.ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค.

ศธภ.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางจุดเน้นการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด .

ศธภ.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

         ในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ งานแผนและข้อมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...

Read More..

.ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑.

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายสุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ที่ ๑ โดยมีเครือข่ายการตรวจราชการ 6 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 "เมื่อหนูมา หมูลาก่อน" บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการนี้ ดร.วีระ  แข็งสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และพี่ๆ น้องๆ ศธภ.1 เก่า และใหม่ร่วมกิจกรรม จับสลากแลกของขวัญ เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2563

เอกสารทางวิชาการ 2563 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รอบ ๑ ในเขตตรวจราชการที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

Read More..

อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน "สู่วิกฤกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด"

พิมพ์ PDF

alt

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2553นายวีระ  เมีองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน"สู้วิกฤตกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด" ณ  วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 alt

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จาก คณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,000 บาท ให้แก่ นายวีระพล  พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเดือน ตุลาคม 2553

อ่านเพิ่มเติม...

ฟื้นฟูไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ

พิมพ์ PDF

 

 alt

       นายวีระ  เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)ในการเปิดตลาดนัดธารน้ำใจในเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่ 20  พฤศจิกายน2553 เวลา  9.30 น. ณ  ตลาดนัดกล้วย กล้วย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง    จังหวัดลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย

พิมพ์ PDF

alt

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระยะที่ 1  ตามที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางทรงพักตร์  จำนงค์ศิลป์และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สบย.3 ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระยะที่ 1 ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ วัดปลาไหล  ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี นั้น สำนักกิจการพิศษ สป.  ได้มีตัวแทนบริษัทพีมีเดียออร์แกนไนซ์จะไปถ่ายทำวีดีทัศน์ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวัดดังกล่าว  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 และแผนขอเงิน 2555

พิมพ์ PDF

 

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 โดยมีนายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะให้การต้อนรับ   ในการประชุมดังกล่าวท่านผู้ตรวจฯ ได้ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และได้มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผน ฯ  ได้ใช้เป็นทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2554 และแผนขอเงิน ประจำปี 2555 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ กระทรวงศึกษาร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

พิมพ์ PDF

  

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ นายวีระ เมืองช้างผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถนนแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ตามโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

คณะข้าราชการร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

พิมพ์ PDF

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 คณะข้าราชการ สบย.3 ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและข้าราชการครูที่ประสบอุทกภัยในบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ดังนั้น  สบย.3 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ กศน.จังหวัดลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท และอ่างทอง  ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อประเทศชาติจำนวนมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.