วิสัยทัศน์ ศธภ.1

 วิสัยทัศน์ (Vision)

              “เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ แบบบูรณาการเพื่อรองรับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)

           1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสในพื้นที่
           2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
           4.กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
           5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
           6.ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่

ค่านิยมองค์การ (Core Value)

           M  =  Moral                 มีคุณธรรม
           Y  =   Yoke together    มีความร่วมมือกัน
           H   =  Happy               มีความสุขในการทำงาน  
           E   =  Enthusiastic      มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
           R   =  Responsibility   มีความรับผิดชอบในหน้าที่
           O  =  Ownership         มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร


ยุทธศาสตร์ (Strategy)
           1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
           2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของพื้นที่
           3. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
           4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
           5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
           6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Purpose)

           1. หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่
           2. ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
          3. ผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
           4. ผลการตรวจ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
           5. ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคลและการดำเนินงานทางวินัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
           6. หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)

           1. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่
           2. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
           3. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ)และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
ในพื้นที่
           4.ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
           5. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
           6. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.