กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางปนิตา  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนพวรรณ  ไชยภักดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุปรียา  มั่งมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.