กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


pornpimon

นางพรพิมล  สาระรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

  ausa daca


นางสาวอุษา  อนุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 นายเดชา  บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  trineth  


นายตรีเนตร  สายสุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุปรียา  มั่งมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวภพภร  สุมาลกันต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.