เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562

รายงานผล
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการที่ 1

DOWNLOADรายงานผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติ” 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
สู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2


DOWNLOAD
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.