เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562

การวิจัย เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

DOWNLOAD


การประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการสนับสนุนการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


DOWNLOAD


รายงานผล
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการที่ 1


DOWNLOAD


รายงานผล
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการที่ 1


DOWNLOAD


รายงานผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ”
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2


DOWNLOAD
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.