เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562


รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
DOWNLOADรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE Teams For Education
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
DOWNLOAD


รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
(จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี  สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)

DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมพลังสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาไทย
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกาาธิการภาค 1

DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในพื้นรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

DOWNLOAD


แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ในพื้นที่ความรับผิดชอบชองสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค” 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ประจำปีงบประมาณ 2562” 

DOWNLOAD


รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้านนโยบายการสร้างความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : การเพิ่มศักยภาพผู้เรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในเขตตรวจราชการที่ ๑


DOWNLOAD


การวิจัย เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 1


DOWNLOAD


การประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการสนับสนุนการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


DOWNLOAD


รายงานผล
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการที่ 1

DOWNLOAD


รายงานผล
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการที่ 1


DOWNLOAD


รายงานผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติ”
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2


DOWNLOAD

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.