ฐานข้อมูล 59

ฐานข้อมูล 59

1 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
3 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
4 กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
5 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
6 กระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
7 กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
8 กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่
9 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
10 กระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.