.ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.

ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

        สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพื้นที่ โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔.

ศธภ.1 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th     *****************************************...

Read More..

.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ***********************...

Read More..

.ประวัติ นายปรีดี  ภูสีน้ำ.

ประวัติ นายปรีดี ภูสีน้ำ

ประวัติ นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ********************************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมประชุมรับนโนบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง  โอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ศธภ.1 ร่วมประชุมรับนโนบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง โอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 1 ร่วมประชุมรับนโนบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง โอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นทางการ พร้อมสานต่อโครงการสำคัญอย่างเป็น รูปธรรม เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” เรียกความวางใจให้ ศธ. *********************************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่:รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ศธภ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่:รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางพรพิมล  สาระรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ : รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร โดยนายสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ...

Read More..

ศธภ.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

พิมพ์ PDF


        สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพื้นที่ โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ (การระดมความคิดเห็นของ กศจ. อกศจ. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน และครู) ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2564 รายละเอีดตามป้ายประชาสัมพันธ์
                                        *******************************

ศธภ.1 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

พิมพ์ PDF


ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์
ไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th 
  
*****************************************

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น GO GO Lopburi

พิมพ์ PDFประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น GO GO Lopburi
**************************************

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพ์ PDF


https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
***********************

ประวัติ นายปรีดี ภูสีน้ำ

พิมพ์ PDF


ประวัติ
นายปรีดี  ภูสีน้ำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
********************************************

ศธภ.1 ร่วมประชุมรับนโนบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง โอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 1 ร่วมประชุมรับนโนบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง โอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นทางการ พร้อมสานต่อโครงการสำคัญอย่างเป็น รูปธรรม เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” เรียกความวางใจให้ ศธ. *********************************************

ศธภ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่:รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF


ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางพรพิมล  สาระรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ : รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร โดยนายสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษศธภ.1 ร่วมประชุม "ศึกษาธิการสัญจร"

พิมพ์ PDF


นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมโครงการ "ศึกษาธิการสัญจร" โดยปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” พร้อมด้วยรองปลัด ศธ. (ธนู ขวัญเดช-วีระ แข็งกสิการ-สุทิน แก้วพนา) เลขาธิการ กศน., เลขาธิการ ก.ค.ศ.,ผู้ตรวจราชการ, ผู้แทนเลขาธิการ กช., ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน-ลำปาง) ก่อนการประชุมโครงการ "ศึกษาธิการสัญจร" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่

***********************************

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ********************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.