union2logo

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดย นางวัลลีย์ ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน กับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย Professor Dr.Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีฝ่ายจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนภาษาจีน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสอนด้วยการสอบ ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้อ้างอิงในการวัดผล การดำเนินการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

HSK คืออะไร ?

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของภาษาจีนว่า ? Hanyu Shuiping Kaoshi' ซึ่งหมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบนี้จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน.

อ่านเพิ่มเติม

YCT คืออะไร ?

YCT : Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีน ที่เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา.

อ่านเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

HSK

  • ระดับ 1 ค่าสมัครสอบ   500 บาท
  • ระดับ 2 ค่าสมัครสอบ   700 บาท
  • ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ   900 บาท
  • ระดับ 4 ค่าสมัครสอบ   1,200 บาท
  • ระดับ 5 ค่าสมัครสอบ   1,600 บาท
  • ระดับ 6 ค่าสมัครสอบ   2,000 บาท

สมัครสอบ

YCT

  • ระดับ 1 ค่าสมัครสอบ   100 บาท
  • ระดับ 2 ค่าสมัครสอบ   200 บาท
  • ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ   300 บาท
  • ระดับ 4 ค่าสมัครสอบ   400 บาท

สมัครสอบ